Algemene voorwaarden Seinfestijn 2018

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle Seinfestijn locaties.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Seinfestijn: hierna te noemen organisatie/evenement.
Het terrein: locatie waar het Seinfestijn plaats vindt.
Deelnemer: persoon of onderneming die deel neemt aan het Seinfestijn.

Aanmelding:
Deelname aan het Seinfestijn geschiedt uitsluitend op uitnodiging.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers per festijn te selecteren.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren die zonder toestemming of uitnodiging boeken.
Enig recht op een plaats wordt pas verkregen nadat betaling is geschied en bevestiging is verkregen.
Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Indien de deelnemer zich voor meerdere festijns inschrijft bekijkt de organisatie per festijn of deelname mogelijk is. Inschrijving geeft geen recht op deelname.

Annulering:
Annulering dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
Annuleren is gratis tot veertien werkdagen voor aanvang van het Seinfestijn.
Annulering later dan veertien werkdagen voor aanvang van het Seinfestijn: 100% van de reserveringswaarde.

Betaling:
Betaling dient bancair te geschieden.
Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan deelname komen te vervallen.
Na akkoord van de organisatie, mag een stand worden gedeeld. Het aanbrengen van partners is op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer evenals het verrekenen van de kosten.
Voor een tweede stand betaalt de deelnemer het volledige festijn tarief.
Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van een stand dient evengoed het volledige tarief voldaan te worden.
De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.

Stroom:
De organisatie levert alleen stroom, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waar.
Indien de deelnemer stroom nodig heeft is hij/zij zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte stekkers.
Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde stroom (aangegeven in watt).
Opgave van stroombenodigdheden dient een week voor aanvang van de festijn schriftelijk te zijn doorgegeven aan de organisatie.

Aankomst en laden en lossen:
Houdt u aan de opbouw- en afbouwshift en de route die u door de organisatie gegeven is.
Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te laden en te lossen. De tijd hiervoor bedraagt maximaal een half uur.
Het terrein dient na aanvang/afsluiting van het festijn vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer.
Uitzondering vormen diegene die daarvoor een ontheffing hebben aangevraagd.
Bij aankomst op het terrein wordt u door de organisatie de route naar uw stand gewezen.
Deelnemers dienen deze instructies op te volgen.
Het is niet mogelijk uw auto te parkeren op het terrein, tenzij zulks schriftelijk is gecommuniceerd door de organisatie.

Tijdens het inrichten van uw stand:
Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en ervoor te zorgen dat de lostijd zo kort mogelijk is.
Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op het Seinfestijn wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd festijn aanbod te behouden.
Als u een ander product aanbiedt dan die waarmee u zich in eerste instantie bij het festijn heeft aangemeld, kan de organisatie uw deelname weigeren.
Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, objecten en groenvoorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw etc.
Het is niet toegestaan uw stand verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.

Gebruik van de kraam:
Indien een deelnemer op de aanvangstijd van het festijn niet is verschenen dan vervalt de stand aan de organisatie.
Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen stand. Er mag geruild worden maar dit dient in onderlinge overeenstemming met overige deelnemers te geschieden.
De stand mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3,5 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.

Tijdens het Seinfestijn:
Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van het festijn wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie van (voortzetting van) het festijn worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.

Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met
een kraantje, zeep en papieren handdoekjes.
Gebruik van LPG anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig is ten strengste verboden.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
Verkoop van alcohol is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen, men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma.
In het geval dat men in de binnenruimte een automobiel neerzet, mag de tank niet meer dan 1liter diesel of benzine bevatten.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van het Seinfestijn de stands te ontruimen.
Het is niet toegestaan de doorgangsroute te belemmeren. De doorgangsroute dient minimaal 3,5 meter breed te zijn.

Na afloop van het Seinfestijn:
Vanaf het eindtijdstip van het festijn kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken om te laden. Laat geen rommel achter. Maak gebruik van vuilniszakken. Afval dient altijd meegenomen te worden. Bij het achterlaten van afval, kan een boete worden opgelegd door de organisatie. Lege flessen dient men ook mee te nemen.
Houd rekening met collega’s en bezoekers wanneer de auto wordt opgehaald.
Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.
Uiterlijk een uur na afloop van het Seinfestijn dienen de stands leeg te zijn.

Overige:
De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van de het Seinfestijn.
De organisatie behoudt zich het recht voor om per festijn de locatie binnen het terrein te wijzigen.
De organisatie spant zich in overige verzoeken van deelnemers in te willigen maar kan niet ten alle tijden instaan voor de realisatie ervan.
De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren.
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan het Seinfestijn. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of
afgelastingen van hogerhand.
De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, gebouwen en groenvoorzieningen op het terrein.
De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
De organisatie levert stands bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of tafels en/of vrije ruimte voor eigen invulling. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per festijn te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven.
Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld.
De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
De organisatie streeft naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. In het geval van eigen ontwerp of makelij zal het product uiteraard uniek op de festijn zijn, maar in het geval van
import of inkoop van producten, kan de organisatie niet garanderen dat er geen andere deelnemer met dezelfde producten zal staan. De deelnemer zelf is te allen tijden verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn aanbod.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte
of welke overmacht situatie ook.
De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.